• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
biologia i geografia

Charakterystyka studiów

Email Drukuj

Decyzją Senatu UJ z dnia 22 grudnia 2010 roku nazwa makrokierunku: „studia biologiczno-geograficzne” I i II stopnia uległa zmianie na „biologia i geografia”, zmiana dotyczy studentów rozpoczynających studia począwszy od roku akademickiego 2011/12.

W  2011 roku makrokierunek: studia biologiczno-geografine (biologia i geografia) na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia otrzymał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Studia na makrokierunku: biologia i geografia (studia biologiczno-geograficzne) są dwustopniowe, pierwszy stopień trwa 6 semestrów  i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Drugi stopień studiów trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem tytułu magistra w specjalności biologia środowiskowa, geografia fizyczna lub systemy informacji geograficznej (GIS). Studia odbywają się w trybie stacjonarnym. Obowiązujący system punktowy jest zgodny z Europejskim Systemem Transferu Punktów (tzw. ECTS) i umożliwia odbycie części studiów w innych uczelniach wyższych w Polsce lub zagranicą. 
Na studentów czekają doświadczeni nauczyciele akademiccy z Instytutów: Nauk o Środowisku, Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Botaniki, Zoologii oraz Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii i innych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, salach ćwiczeniowych i wykładowych zlokalizowanych na terenie III Kampusu UJ.

Kwalifikacje absolwenta

Studia I stopnia

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o Ziemi oraz ogólnych zagadnień biologii opartych na metodologii nauk eksperymentalnych. Rozumie mechanizmy funkcjonowania przyrody na różnych poziomach organizacji, w tym w szczególności relacje między przyrodą ożywioną i nieożywioną, co pozwala podejmować decyzje dotyczące problemów ochrony przyrody i środowiska. Posiada umiejętność rozpoznawania elementów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz rozwiązywania problemów w zakresie relacji "człowiek-środowisko". Potrafi logicznie gromadzić, przetwarzać i werbalizować informacje naukowe i jest dobrze przygotowany do pracy zespołowej.
Absolwent może być pracownikiem administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i laboratoriów specjalizujących się w analizach środowiskowych. Szczególnie jest predysponowany do podjęcia pracy w zakresie monitoringu przyrodniczego oraz zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo. Jest odpowiednio przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, a także do nauczania przedmiotu przyroda w szkołach podstawowych oraz biologii lub geografii w gimnazjach po zaliczeniu odpowiedniego szkolenia pedagogicznego.

Studia II stopnia

specjalność: biologia środowiskowa

Absolwent posiada ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk przyrodniczych oparte na metodologii nauk eksperymentalnych. Jest wyczerpująco wykształconym przyrodnikiem rozumiejącym funkcjonowanie przyrody, w tym w szczególności relacje między przyrodą ożywioną i nieożywioną. Rozumie funkcjonowanie ekosystemów lądowych i wodnych, potrafi rozpoznawać zagrożenia dla różnorodności biologicznej Ziemi i inne problemy globalne. Potrafi przewidywać skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, potrafi planować działania zapobiegawcze oraz proponować działania kompensacyjne. Zna naukowe podstawy ochrony przyrody oraz podstawowe metody zarządzania zasobami przyrodniczymi. Potrafi poszukiwać rzetelnej informacji naukowej oraz zna rozwiązania prawne dotyczące ochrony zasobów przyrodniczych i potrafi śledzić zmiany w prawie na poziomie krajowym i europejskim. Potrafi pracować w grupie i wykazuje odpowiedzialność za własne działania i działania innych. Potrafi przekazywać wiedzę przyrodniczą na różnych poziomach i jest świadom swojej roli w kształtowaniu pro-środowiskowych postaw społecznych. Posiada nawyki poszukiwania rzetelnej informacji i ciągłego samokształcenia
Absolwent może być poszukiwanym pracownikiem w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych oraz firmach konsultingowych. Może także rozpocząć własną działalność ekspercką świadcząc usługi dla administracji publicznej i innych jednostek w zakresie monitoringu przyrodniczego, ocen oddziaływania na środowisko i dokumentacji przyrodniczych. Będzie przygotowany do podjęcia studiów III stopnia, a także do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkołach po zaliczeniu odpowiedniego szkolenia pedagogicznego. Może także prowadzić edukację przyrodniczą w sektorze edukacji nieformalnej oraz działalność naukową w kraju i zagranicą.

specjalność: geografia fizyczna

Absolwent studiów  ze specjalnością geografia fizyczna jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego zarówno w przestrzeni jak i czasie. Posiada przygotowanie do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji oraz skutków zmian, jak również prowadzenia działalności edukacyjnej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska, osłoną hydrometeorologiczną, działalnością w administracji lokalnej i państwowej zajmujących się fizjografią oraz instytucjach oświatowych i naukowych. Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych, absolwent studiów magisterskich uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii i przyrody.

specjalność: systemy informacji geograficznej (GIS)

Absolwent  będzie dysponować wiedzą teoretyczną z geografii i GIS oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie zastosowań. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać programy GIS do rozwiązywania problemów badawczych z dziedziny geografii, jak również zarządzać danymi o charakterze geograficznym (przestrzennym) z zastosowaniem oprogramowania GIS i znajomością wytycznych obowiązujących w Unii Europejskiej (SDI, INSPIRE). To otwiera mu możliwości zatrudnienia w instytucjach państwowych, samorządowych i w sektorze firm prywatnych - wszędzie tam gdzie istnieje zapotrzebowanie na obsługę aplikacji komputerowych przeznaczonych do gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych. Dzięki wiedzy geograficznej absolwent specjalności GIS może być bardziej kompetentnym w posługiwaniu się narzędziem, jakim są systemy informacji geograficznej, niż absolwenci kierunków technicznych: geodezji i informatyki.

 

Kalendarz

poprzednim miesiącu październik 2014 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5
week 41 6 7 8 9 10 11 12
week 42 13 14 15 16 17 18 19
week 43 20 21 22 23 24 25 26
week 44 27 28 29 30 31

Ważne terminy

Brak wydarzeń

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

.