W wyniku dodatkowej rekrutacji (30.09.11) na studia doktoranckie została przyjęta:

Justyna Gutowska - opiekun: Dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

 

Z przyjemnością ogłaszamy listę osób przyjętych na studia doktoranckie:

Kamal Sristi  - opiekun: Dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Maiti Uttaran - opiekun: Prof. dr hab. Paweł Koteja

Mateusz Konczal – opiekun: Dr hab. Wiesław Babik

Piotr Zieliński - opiekun: Dr hab. Wiesław Babik

Joanna Sudyka - opiekun: Prof. dr hab. Mariusz Cichoń


Dominika Piwcewicz - opiekun: Prof. dr hab. January Weiner

Agata Tarasek - opiekun: dr hab. Maria Niklińska 

Prosimy aby przyjęte osoby skontaktowały się ze swoimi opiekunami.

Lista rezerwowa:

Magdalena Świadek


 

 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie nadesłanych dokumentów przeprowadzono ranking kandydatów. W związku z uzyskaniem takiej samej liczby punktów w rankingu do II-go etapu rekrutacji zaproszono 21 osób.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji:

 1. Ali Davari

 2. Sahni Himanshu

 3. Konrad Kalarus

 4. Mateusz Konczal

 5. Monika Kotulak

 6. Łukasz Kuc

 7. Schmitt Luis

 8. Richard Mariita M.

 9. Konrad Matyja

 10. Masood Nagash

 11. Dominika Piwcewicz

 12. Kamal Sristi

 13. Izabela Stachowicz

 14. Joanna Sudyka

 15. Magdalena Świadek

 16. Agata Tarasek

 17. Maiti Uttaran

 18. Małgorzata Więckowicz

 19. Shaban Alnagar Yahya Ahmed

 20. Piotr Zieliński

 21. Paweł Żyła

Komisyjne rozmowy rekrutacyjne odbędą się w Instytucie Nauk o Środowisku w dniach 6 i 7.07.2011 w godzinach 9:00 – 17:00.

Zaproszonych kandydatów prosimy o przygotowanie 5 minutowej prezentacji na temat swojej pracy dyplomowej lub innego projektu naukowego w którym brali udział. Prezentacje będzie pierwszą częścią rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zgłoszenie do rekrutacji na anglojęzyczne interdyscyplinarne studia doktoranckie wymaga:

 1. Przesłania drogą elektroniczną wypełnionego wniosku wraz z załącznikami (pełna lista załączników poniżej) na adres  ecology@uj.edu.pl
 2. Przesłania wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego wniosku oraz załączników pocztą na adres: Dominika Dragosz-Kluska, Instytut Nauk o Środowisku UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków z dopiskiem "ECOLOGY" w terminie do 10 czerwca 2011 włącznie (o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego)

Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której będą się mogli wykazać swoją wiedzą merytoryczną i zainteresowaniami naukowymi.

Rozmowy odbędą się w dniach 6-7 lipca 2011 r.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona 8 lipca 2011 r.UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZESŁANIA WNIOSKU


Uwagi dotyczące kandydatów

 1. Przy ustalaniu wieku kandydatów pod uwagę brany jest rok kalendarzowy. Granica wieku 35 lat oznacza, że do konkursu w edycji 2011 (bieżący konkurs) kwalifikują się kandydaci urodzeni w roku 1976 lub później.
 2. Kandydaci, którzy w roku składania wniosku na studia doktoranckie przekroczyli 35 rok życia, jednak nie ukończyli 37 lat, mogą wziąć udział w konkursie, o ile korzystali z urlopu macierzyńskiego bądź wychowawczego i mogą potwierdzić to odpowiednim dokumentem załączonym do wniosku. Kandydatki posiadające dziecko zachowują prawo ubiegania się o stypendium również w sytuacji, gdy w okresie urodzenia i wychowywania dziecka nie pozostawały w stosunku zatrudnienia i w związku z tym nie korzystały z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. W takich przypadkach do wniosku należy dołączyć tylko kopię aktu urodzenia dziecka.


Uwagi dotyczące wniosku

 1. Papierowa wersja wniosku na anglojęzyczne interdyscyplinarne studia doktoranckie powinna być podpisana przez kandydata.
 2. W wyznaczonym miejscu wniosku kandydat powinien podać wszystkie możliwe telefony kontaktowe (dom, tel. komórkowy). Podawane adresy powinny być aktualne, dokładne i zawierać kod pocztowy.
 3. Wyboru promotora i tematyki badań dokonuje sam kandydat. Przy wyborze promotora i tematyki badań należy korzystać z informacji na stronie www.eko.uj.edu.pl/ecology. Samodzielny wybór trzech tematów badań przez kandydata, w kolejności od najbardziej preferowanego ma umożliwić dopasowanie wniosku do składu Komisji Rekrutacyjnej najbardziej odpowiedniej ze względu na specyfikę dyscypliny naukowej wybranej przez kandydata.
 4. Lista publikacji powinna zawierać prace o zasięgu międzynarodowym lub ogólnokrajowym wraz z listą krótkich komunikatów konferencyjnych. Prace przyjęte do druku mogą być umieszczone na liście publikacji tylko w przypadku załączenia dokumentu z wydawnictwa potwierdzającego przyjęcie pracy do druku. Szczegółowe wymagania dotyczące listy publikacji są przedstawione poniżej.
 5. Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w regulaminie oraz w niniejszej instrukcji, dostarczone do jednostki prowadzącej nabór tylko w wersji elektronicznej, nadesłane po terminie bądź pod niewłaściwy adres, nie będą rozpatrywane.


Uwagi dotyczące załączników do wniosku

 1. Poświadczona w sekretariacie instytucji kształcącej kandydata kserokopia dyplomu dokumentującego wyższe wykształcenie lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego. Nie należy przesyłać oryginałów dyplomów czy oryginalnych odpisów dyplomów. W przypadku gdy kandydat nie posiada jeszcze dyplomu magisterskiego lub równorzędnego należy dostarczyć informację potwierdzoną przez promotora o planowanym terminie obrony, a właściwy dokument donieść do dnia rekrutacji. 
 2. Opinia pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 
 3. W przypadku kandydatów, którzy dokonali zmiany nazwiska po otrzymaniu dyplomu dokumentującego wyższe wykształcenie oraz tych, których publikacje ukazały się pod poprzednim nazwiskiem – kopia dokumentu potwierdzającego taką zmianę.
 4. W przypadku kandydatów, którzy w roku składania wniosku przekroczyli 35 rok życia – dokument potwierdzający korzystanie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.
 5. W przypadku kandydatek, które w roku składania wniosku przekroczyły 35 rok życia i nie korzystały z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego – kopia aktu urodzenia dziecka.
 6. Udokumentowana znajomość języka angielskiego. Akceptowane będą zarówno różnego typu certyfikaty zewnętrzne potwierdzające znajomość języka angielskiego jak i poświadczona w sekretariacie instytucji kształcącej kandydata kserokopia indeksu dokumentującego ocenę z egzaminu z języka angielskiego uzyskaną na studiach. Nie należy przesyłać oryginałów certyfikatów.
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów biologicznych.
 8. Trzy fotografie o wymiarach 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle należy przesłać tylko pocztą.


Do wniosku nie należy dołączać innych załączników niż powyżej wymienione, np.: podwójnych opinii, listów rekomendacyjnych, pochwał lub podobnych dokumentów.


Uwagi dotyczące listy publikacji

 1. Publikacje powinny być przyporządkowane przez kandydata do charakteryzujących je kategorii np.: książki i monografie, prace oryginalne, prace przeglądowe, suplementy, raporty, prace pokonferencyjne i doniesienia zjazdowe (mające charakter krótkich komunikatów), prace o charakterze popularno-naukowym. Kandydat sam określa kategorie zgodnie ze specyfiką własnych publikacji.
 2. W miarę możliwości należy podać współczynnik Impact Factor dla każdej z publikacji.


Doc Do pobrania (185 kB) - Formularz zgłoszeniowy