mrowki

Habilitacje

Instytut Nauk o Środowisku posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologii.

Obowiązujące przepisy

  1. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/249/1
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/882/1
  3. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1311/1
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1586/1

Wymogi stawiane kandydatom

Osoba ubiegająca się o przeprowadzenie w Instytucie Nauk o Środowisku UJ postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologii, powinna spełniać następujące warunki:

  1. Posiada wartościowy dorobek naukowy, w tym przynajmniej kilkanaście publikacji w liczących się międzynarodowych czasopismach naukowych (z listy A MNiSW i/lub z listy Journal Citation Reports).
  2. Jest autorem do korespondencji w co najmniej 5 publikacjach w liczących się czasopismach międzynarodowych.
  3. Jest/była kierownikiem grantu przyznawanego na drodze otwartego konkursu (np. KBN/MNiSW/NCN/NCBiR/ERC).
  4. Odbyła co najmniej miesięczny staż zagraniczny.

Warunki te stanowią doprecyzowanie kryteriów zawartych w Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1165)

Postępowania habilitacyjne

dr Agnieszka Pajdak-Stós

dr Dominika Włoch-Salomon

dr Ulf Bachinger

 
Początek strony