mrowki

Laskowski Ryszard, prof. dr hab.

  1. Ekotoksykologia bezkręgowców lądowych: badania nad zmianami płodności, długości życia, tempa wzrostu, budżetu energetycznego itp. pod wpływem substancji toksycznych.
  2. Transfer zanieczyszczeń w łańcuchach troficznych (praca laboratoryjna i w terenie: analizy chemiczne, doświadczenia laboratoryjne, zbiór zwierząt w terenie).
  3. Ewolucja odporności na substancje toksyczne (praca laboratoryjna i w terenie: eksperymenty selekcyjne, wyznaczanie odporności na substancje toksyczne u organizmów zbieranych w terenie).
  4. Wpływ substancji toksycznych i innych czynników stresogennych na dynamikę populacji (badania laboratoryjne na bezkręgowcach oraz proste modele matematyczne: zmiany równowagowej wielkości populacji, szacowanie prawdopodobieństwa ekstynkcji populacji, wpływ naturalnych czynników środowiskowych na efekty działania substancji toksycznych).
  5. Zmiany różnorodności biotycznej (bioróżnorodności) pod wpływem skażenia środowiska (zbiór materiału w terenie, praca taksonomiczna w laboratorium; praca na różnych grupach bezkręgowców lądowych).
  6. Interakcje między substancjami toksycznymi (metale, pestycydy, wielocykliczne węglowodory aromatyczne itp.) oraz między skażeniami i innymi czynnikami stresogennymi (doświadczenia laboratoryjne na bezkręgowcach).
 

Świergosz-Kowalewska Renata, dr hab.

  1. Zmienność genetyczna w populacjach nornicy rudej, Myodes glareolus, pod wpływem substancji toksycznych.
  2. Wpływ metali ciężkich na ekspresję genów (MT) i aktywność enzymów (AChE, CYP450, GPX; GR; GST) u nornicy rudej, Myodes glareolus.
  3. Toksykokinetyka metali ciężkich w tkankach nornicy rudej w zależności od rodzaju metalu, poziomu i czasu ekspozycji oraz od wpływu innych substancji oraz czynników naturalnych.
  4. Wpływ substancji toksycznych na zachowanie zwierząt.
 
Początek strony