Budynek Instytutu

Klimek Beata, dr

 1. Wpływ czynników środowiskowych (naturalnych i antropogenicznych) na mikroorganizmy glebowe z wykorzystaniem różnych metod badawczych (pomiary respiracji, płytki Biolog, PLFA, inne).
 2. Relacje między właściwościami fizykochemicznymi gleby i roślinnością, a różnorodnością mikroorganizmów glebowych (w tym funkcjonalną) w ekosystemach łąkowych i leśnych.
 3. Badania w transekcie wysokościowo-klimatycznym w Beskidach (szczególnie eksperymenty terenowe) oraz w glebach borealnych.
 4. Monitoring biologiczny skażenia środowiska (np. metale ciężkie w porostach).
 

Zakrzewska Marta, dr

 1. Ocena zanieczyszczenia powietrza Stacji Bazowych ZMŚP (i innych wybranych terenów) na podstawie koncentracji metali ciężkich i siarki w plechach porostu Hypogymnia physodes.
 2. Dopływ metali ciężkich i biogennych (oraz siarki) z opadem ściółki do dna lasu na wybranych terenach Nadleśnictwa Olkusz.
 3. Zmiany histopatologiczne w tkankach gryzoni chronicznie narażonych na zanieczyszczenia środowiskowe.
 4. Biomarkery wskaźnikiem narażenia gryzoni na zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi.
 5. Wpływ metali ciężkich na wybrane parametry fizjologiczne nornicy rudej (na kondycję fizjologiczną nornicy rudej).
 

Niklińska Maria, dr hab.

 1. Wpływ zanieczyszczenia środowiska na procesy biogeochemiczne (praca w terenie i laboratorium: badania tempa rozkładu ściółki leśnej lub standardowych materiałów w terenach o różnym stopniu skażenia; badania tempa respiracji w glebach zanieczyszczonych).
 2. Struktura, różnorodność i aktywność mikroorganizmów gruntów zrekultywowanych (płytki BIOLOG, metody molekularne).
 3. Ekologiczne metody oceny skutków zanieczyszczenia gleb.
 4. Wpływ czynników naturalnych (temperatury i wilgotności) na mineralizację węgla i azotu w glebach różnych ekosystemów.
 5. Wpływ zanieczyszczeń, czynników naturalnych i ich interakcji na parametry mikrobiologiczne gleb różnych ekosystemów.
 6. Wpływ dostępności metali ciężkich i biogenów na procesy glebowe (testowanie związków chemicznych blokujących metale ciężkie).
 7. Zmiany w tolerancji zespołów mikroorganizmów glebowych jako skutek działania różnych czynników stresogennych.
 
Początek strony