zespół genetyki ewolucyjnej   :::   instytut   :::   uniwersytet   :::  english
 
 
Ryszard Korona
ryszard.korona@uj.edu.pl
  profesor, doktor habilitowany

Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński

Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
pok. 2.2.1
tel. + 48 12 664 51 36
fax + 48 12 664 69 12
tel. kom. + 48 510 071 693
 
   
home  
+ projekty  
publikacje  
dydaktyka  
  Zagadnienia badawcze
Projekty
Wyróżnienia


Zagadnienia badawcze

Częstoœć występowania i efekty fenotypowe mutacji
Coraz liczniejsze dane wskazują, że tempo mutacji spontanicznych w skali całego genomu jest znacznie wyższe niż dawniej sądzono. Gromadzenie się mutacji może być realnym zagrożeniem dla dostosowania organizmów, zwłaszcza tych, które mają duże genomy i przechodzą wiele podziałów komórkowych w jednym pokoleniu. U takich organizmów, badanie powstawania mutacji i szacowanie ich wpływu na dostosowanie jest trudne, a często praktycznie niemożliwe. Drożdże są znacznie dogodniejszym materiałem badawczym. Przy tym, homologie wielu genów i całych systemów komórkowych są tak wyraźne, że drożdże są dobrym, chociaż bardzo uproszczonym, modelem organizmu eukariotycznego. W naszym laboratorium badamy mutacje powstające spontanicznie, indukowane chemicznie i te będące ściśle zaplanowaną zmianą w sekwencji DNA. Dążymy do określenia jak wiele z nich ma wpływ na dostosowanie, jaki jest kierunek i siła tego wpływu. Badania takie pozwolą na lepsze oszacowanie obciążenia mutacyjnego pojedynczych organizmów i całych populacji, włączając w to współczesne społeczeństwa ludzkie, gdzie poprawiające się warunki życia i postęp medycyny maskują bieżące efekty uszkodzeń genetycznych, ale za to zwiększają groźbę ich niekontrolowanego wzrostu.

Interakcje genetyczne i œrodowiskowe
Na efekt fenotypowy pojedynczej mutacji najczęściej ma wpływ nie tylko sama zmiana genetyczna, ale też oddziaływania z innymi genami oraz uwarunkowania środowiskowe. W odniesieniu do mutacji szkodliwych kluczowym staje się pytanie czy takie mutacje mogą wzajemnie wzmacniać swoje negatywne działanie i czy może to być dodatkowo spotęgowane niekorzystnymi warunkami środowiska. Wielu badaczy uważało i nadal uważa, że odpowiedź pozytywna jest najbardziej prawdopodobna. Nasze wyniki sugerują, że jest wręcz odwrotnie. Organizmy, które już wolno rosną na skutek mutacji lub stresu środowiskowego, będą proporcjonalnie mniej dotknięte przez następne mutacje i stresy. Wykazaliśmy to przez badanie dużej liczby binarnych interakcji pomiędzy delecjami funkcjonalnie zróżnicowanych genów w rozmaitych środowiskach. Prowadzi to do ogólnej hipotezy, że komórki są relatywnie najbardziej wrażliwe na zaburzenia funkcjonalne gdy osiągają wysokie tempo wzrostu. Należy teraz możliwie ściśle ustalić jakie są metaboliczne podstawy tego zjawiska. Pozwoliłoby to na przeniesienie zdobytej wiedzy do badań nad epistazą występującą u innych organizmów.

Uszkodzenia białek i uszkodzenia sieci metabolicznych
Substytucje pojedynczych aminokwasów najczęściej prowadzą do częściowego tylko zmniejszenia aktywności metabolicznej lub stabilności strukturalnej białka. Delecja genu prowadzi do całkowitej eliminacji produktu białkowego. Potencjalne konsekwencje mutacji jednego i drugiego typu nie ograniczają się tylko do kwestii ilości produktu. Białka zmutowane punktowo są wrażliwe na warunki środowiskowe ponieważ ich struktura trzeciorzędowa jest wrażliwa na temperaturę, stężenie osmotyczne, pH i inne czynniki fizyczne i chemiczne. Dlatego w niektórych środowiskach szkodliwy efekt mutacji może być bardzo mały a w innych niemal pełny. Co więcej, obecność zdeformowanego białka może prowadzić do negatywnych interakcji z innymi makromolekułami w komórce. Żaden z tych dwóch efektów nie wystąpi gdy białko jest zupełnie nieobecne. Efektem tych drugich mutacji jest trwałe uszkodzenie sieci metabolicznych. Porównywanie obu rodzajów mutacji pozwala na rozróżnienie efektu toksycznego zmutowanych polipeptydów i efektu rozregulowania sieci metabolicznych. Umożliwi też sprawdzenie, które z molekularnych narzędzi odpowiedzialnych za stabilność sieci metabolicznych - takich jak białka opiekuńcze, enzymy modelujące chromatynę, wielofunkcyjne czynniki transkrypcyjne - są szczególnie ważne w podtrzymywaniu sprawności metabolicznej komórek pomimo akumulacji uszkodzeń pojedynczych genów i ich całych systemów.

Eksperymentalne badanie ewolucji
Szybki wzrost mikroorganizmów, ogromna liczebność ich populacji i łatwość przechowywania w genetycznie niezmienionym stanie sprawiają, że są one idealnym materiałem do eksperymentalnego badania ewolucji biologicznej. Polega to na długotrwałym utrzymywaniu dużej, a przy tym stale lub periodycznie rozmnażającej się, populacji. Przy wielkiej liczebności, nawet rzadkie mutacje pojawiają się często i mogą okazać się korzystne dla ich nosicieli. Nie eksperymentator, ale wyższe dostosowanie (głównie tempo podziałów i przeżywalność) decyduje, który z nowych wariantów genetycznych rozprzestrzeni się w populacji. Jest to zatem eksperymentalny model doboru naturalnego, nie sztucznego, jakkolwiek prowadzonego w warunkach laboratoryjnych. Można w ten sposób badać tempo adaptacji do nowych środowisk i identyfikować zmiany genetyczne, które to umożliwiają. W szerszej perspektywie, takie eksperymenty pozwalają na oszacowanie znaczenia komponentów losowych, historycznych i adaptacyjnych w ewolucji biologicznej.

powrót do początku strony

Projekty

2014-2017: NCN Nr 2013/11/B/NZ2/00122 "Wpływ nadekspresji genów na komponenty dostosowania drożdży Saccharomyces cerevisiae."

2009-2012: MNiSzW Nr N N303 3970 36 "Metaboliczna strategia wzrostu i przeżywania jako czynnik kształtujący interakcje genetyczne i środowiskowe u Saccharomyces cerevisiae."

2008-2011: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej "Patterns of genetic interactions under growth, stress, and starvation in Saccharomyces cerevisiae."

2007-2009: MNiSzW Nr 301 076 32/2840 "Wpływ białek opiekuńczych systemu RAC-Ssb na poziom komórkowy i aktywność in vivo białek niestabilnych termicznie u drożdży Saccharomyces cerevisiae."

2006-2009: MEiN 2 P04C 063 30 "Rola interakcji między mutacjami szkodliwymi w kształtowaniu obciążenia genetycznego: test empiryczny wykorzystujący metody genomiki funkcjonalnej Saccharomyces cerevisiae."

2004-2006: MNiI 2 P04A 074 26 "Poszukiwanie adaptatywnych delecji genów jako nowy aspekt badań genomiki funkcjonalnej drożdży Saccharomyces cerevisiae."

2002-2005: KBN 3 P04C 060 22 "Wpływ mutacji spontanicznych na cechy ilościowe na przykładzie eksperymentalnych populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae."

2001-2004: Wellcome Trust for European Interlaboratory Collaboration, Contract No 066091/Z/01/Z "Genetic and functional determinants of the mutational load: case study with the yeast Saccharomyces cerevisiae."

1998-2001: The Wellcome Trust Collaborative Research Initiative Grant Contract No 055070/Z/98/Z "The impact of mildly deleterious mutations on organism's fitness: an experimental study with yeast."

1997-2000: KBN 6 P04C 001 13 "Ewolucyjne znaczenie mutacji umiarkowanie szkodliwych na przykładzie eksperymentalnych populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae."

1994-1997: KBN 6 P205 070 06 "Genetyczne i populacyjne determinanty degradacji substancji toksycznych przez mikroorganizmy na przykładzie eksperymentalnej ewolucji bakterii glebowych Commamonas sp.."

powrót do początku strony

Wyróżnienia

2008: Subsydium profesorskie "Mistrz" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2006: Pierwsza Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą pracę wykonaną w polskich laboratoriach i opublikowana w roku 2005

2006: Nagroda Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Sigma-Aldrich za najlepszą pracę z dziedziny kwasów nukleinowych wykonaną w Polsce w roku 2005

2001: Stypendium Naukowe Fundacji im. A. Krzyżanowskiego

1998: Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pacę habilitacyjną

powrót do początku strony

  home ::: projekty ::: publikacje ::: dydaktyka ::: e-mail

d e s i g n e d  b y  P a w e ł  K a p u s t a
stat4u