zespół genetyki ewolucyjnej   :::   instytut   :::   uniwersytet   :::  english
 
 
Ryszard Korona
ryszard.korona@uj.edu.pl
  profesor, doktor habilitowany

Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jagielloński

Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
pok. 2.2.1
tel. + 48 12 664 51 36
fax + 48 12 664 69 12
tel. kom. + 48 510 071 693
 
   
home  
projekty  
publikacje  
+ dydaktyka  
  Kursy dla studentów
Seminaria
Pracownia magisterska i doktorska


Kursy dla studentów

Genetyka
INS-36, WMI.IM-SL/I/gen
Współprowadzący: dr Dominika M. Włoch-Salamon
Semestr zimowy, 30 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń
Zmienność i dziedziczenie cech: segregacja i rekombinacja alleli, determinacja płci i cechy z nią sprzężone, genetyka mendlowska człowieka, rekombinacyjne mapy genetyczne. Molekularne podłoże dziedziczenia: struktura genów i chromosomów, replikacja DNA, powstawanie mutacji, odczytywanie informacji genetycznej. Wybrane zagadnienia biotechnologii: klonowanie genów, biblioteki DNA, identyfikowanie genów i ich transkryptów, PCR, sekwencjonowanie DNA, planowa mutageneza. Inżynieria genetyczna i jej podstawowe narzędzia. Diagnostyka molekularna. Terapia genowa. Biotechnologia - wykorzystanie organizmów w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska. Organizmy modyfikowane genetycznie. Regulacja ekspresji genów i zagadnienia pochodne: regulacja ekspresji w komórkach, genetyka rozwoju, nowotwory, genetyczne podstawy odporności immunologicznej. Klasyczne i współczesne metody badań cech ilościowych. Elementy genetyki populacyjnej: rola doboru naturalnego i czynników losowych, polimorfizm genetyczny populacji, molekularne metody badania polimorfizmu.

Kliknij TUTAJ aby przejść do strony z wykładami.


Genetyka
WCh-OBo101-05
Współprowadzący: dr Dominika M. Włoch-Salamon
Warunki wstępne: ukończony kurs podstawowy z biochemii lub wstęp do biologii
Semestr zimowy, 30 godzin wykładów, 20 godzin ćwiczeń i 10 godzin laboratorium
Kurs ma pomóc w zrozumieniu problemów biologii środowiskowej. Dlatego zwraca się w uwagę na podstawy analizy zmienności i dziedziczenia, genetykę cech ilościowych, podstawowe modele genetyki populacyjnej i metody badania zmienności genetycznej w populacjach. Jako kurs genetyki ogólnej daje możliwość poznania podstaw molekularnych dziedziczenia i wgląd w nowoczesne metody badawcze i technologiczne genetyki i genomiki.
Klasyczna analiza genetyczna: dziedziczenie cech autosomalnych i sprzężonych z płcią, klasyczne mapy genetyczne eukariontów; analiza genetyczna organizmów prokariotycznych i ich elementów akcesorycznych; molekularne podstawy dziedziczenia informacji genetycznej; budowa i funkcjonowanie chromosomów eukariotycznych; genomika porównawcza i funkcjonalna; replikacja materiału genetycznego i powstawanie mutacji; remodelowanie chromatyny, transkrypcja i translacja, ich rola w ekspresji informacji genetycznej; metody analizy i manipulacji DNA i RNA; zagadnienia rozwoju i klonowania organizmów; genetyka populacyjna, genetyka cech ilościowych

Ewolucja eksperymentalna i mikroewolucja
WBNZ-298
Warunki wstępne: zaliczenie kursu genetyki ogólnej
Limit miejsc: 15
Semestr letni, 30 godzin wykładów
Kurs zajmuje się procesami ewolucyjnymi, które można obserwować współcześnie w laboratorium i w przyrodzie. Zagadnienia: ewolucyjna rola mutacji spontanicznych; eksperymentalne przykłady działania doboru naturalnego w populacjach grzybów, bakterii, wirusów, plazmidów i transpozonów; horyzontalny transfer genów w przyrodzie; powstawanie nowych funkcji metabolicznych; ewolucja oporności na antybiotyki; koewolucja pasożytów i ich gospodarzy na przykładzie chorób zakaźnych; ewolucja oporności na herbicydy u roślin i insektycydy u owadów.


Seminaria Zespołu Genetyki Ewolucyjnej

w semestrze zimowym 2017/18 odbywają się w poniedziałki o godz. 13.00 w sali 1.1.2 INoŚ UJ, ul. Gronostajowa 7.

powrót do początku strony

Pracownia magisterska i doktorska

Tematy prac magisterskich i doktorskich dotyczą genetyki i genomiki ewolucyjnej. Zawierać się mogą w obszarach dotychczasowych zainteresowań promotora, podanych na stronie głównej, mogą to też być zagadnienia nowe, o ile ich realizacja jest możliwa w naszym laboratorium. Materiałem badawczym są najczęściej drożdże piekarnicze, Saccharomyces cerevisiae. Jest to modelowy organizm genetyki, biochemii i biologii komórki, a ostatnio też genomiki i proteomiki. Realizacja projektów magisterskich i doktorskich pozwala na zaznajomienie się z technikami genetyki molekularnej takimi jak klonowanie genów, transformacja genetyczna, mutageneza losowa i planowana i analiza sekwencji DNA. Rozwijamy też analizy białek in vivo i in vitro. Posiadamy genomowe, czyli liczone w tysiącach, kolekcje zmutowanych drożdży. Pracując z nimi można zapoznać się z problemami genomiki funkcjonalnej, a szerzej biologii systemów, nowej i dynamicznie rozwijającej się dyscypliny naukowej.

Pracownia magisterska w semestrze zimowym 2017/18 - termin do ustalenia.

Zapraszamy nowych magistrantów, są jeszcze wolne miejsca, także u dr Dominiki Włoch-Salamon.


Obecni postdoktoranci i doktoranci

dr Katarzyna Tomala - postdoktorant

Elżbieta Pogoda - doktorant

Hanna Tutaj - doktorant


Obecni magistranci

Arkadiusz Filipczyk

Adrian Piróg

Natalia Górska

Katarzyna Burda

Marta Lisicka


Wcześniejsi doktoranci i magistranci

Doktoranci

Marcin Plech 2015 - praca doktorska
Experimental analysis of genetic robustness in natural isolates of Saccharomyces cerevisiae.

Magdalena Pieczyńska 2015 - praca doktorska
Ecological and evolutionary determinants of interactions between the killer virus and its yeast host.

Agnieszka Marek 2015 - praca doktorska
Rola plejotropii w kształtowaniu cech historii życia na przykładzie zmian tempa wzrostu i długości życia towarzyszących delecjom genów u drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Agata Jakubowska 2014 - praca doktorska
Wpływ interakcji między delecjami genów na wybrane komponenty dostosowania w eksperymentalnych populacjach drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Katarzyna Tomala 2008 - praca doktorska
Wpływ przyrybosomalnego kompleksu białek opiekuńczych (RAC) na ekspresję fenotypową mutacji termowrażliwych białek cytozolowych u drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Łukasz Jasnos 2007 - praca doktorska
Występowanie i charakterystyka funkcjonalna interakcji między delecjami genów u drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Piotr Śliwa 2006 - praca doktorska
Delecje genów prowadzące do wzrostu dostosowania (fitness) laboratoryjnych klonów drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Dominika M. Włoch-Salamon 2003 - praca doktorska
Tempo powstawania, współczynniki doboru i interakcje genetyczne szkodliwych mutacji losowych w eksperymentalnych populacjach drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Magistranci

Małgorzata Mika 2015
Porównanie tempa adaptacji do środowiska laboratoryjnego szczepów drożdży izolowanych ze środowisk naturalnych i wytworzonych przez człowieka.

Karolina Malinowska 2015
Przygotowanie oraz przetestowanie szczepów i plazmidów do badania poprawności rekombinacji homologicznej w komórkach Saccharomyces cerevisiae.

Adrian Stencel 2014
Wpływ losowych mutacji punktowych na dostosoawanie Saccharomyces cerevisiae w warunkach silnego stresu środowiskowego.

Hanna Tutaj 2014
Wpływ naekspresji białek o zróżnicowanej stabilności na przeżywalność komórek Saccharomyces cerevisiae.

Dagmara Pięciak 2013
Wpływ czynników środowiskowych i genetycznych na wielkości komórek i biomasę kultur drożdży.

Zofia Gajdamakin 2011
Pomiar intensywności wybranych promotorów w genomie drożdży piekarniczych Saccharomyces cerevisiae.

Jagoda Moczarny 2011
Zależność efektów dominacji od odległości filogenetycznej naturlanych szczepów drożdży.

Agnieszka Sojecka 2010
Wpływ podwyższonego tempa mutacji na dostosowanie eksperymentalnych populacji drożdży laboratoryjnych.

Jaśmina Czech 2010
Kompensacja mutacji termowrażliwych w genie URA3 drożdży piekarskich.

Magdalena Micińska 2009
Efekt interakcji genetycznych na przeżywalność drożdży S. cerevisiae w warunkach korzystnych.

Urszula Paluchniak 2009
Efekt interakcji genetycznych na przeżywalność drożdży S. cerevisiae w warunkach stresu.

Agnieszka Pastuła 2009
Wpływ poziomu ekspresji białek opiekuńczych na fenotyp mutacji termowrażliwych.

Katarzyna Siegel 2009
Wpływ nadekspresji zmutowanych białek enzymatyccznych na dostosowanie drożdży S. cerevisiae.

Katarzyna Szewczyk 2009
Wpływ nadekspresji zmutowanych białek strukturalnych na dostosowanie drożdży S. cerevisiae.

Angelina Fudała 2008
Profile dostosowania białek w kompleksach u Saccharomyces cerevisiae.

Agnieszka Korba 2008
Efekt interakcji między delecjami genów na wzrost drożdży Saccharomyces cerevisiae w warunkach stresu.

Agnieszka Wojcieszak 2008
Interakcje delecji genów nie związanych funkcjonalnie u Saccharomyces cerevisiae.

Agata Jakubowska 2007
Uzyskiwanie mutantów wrażliwych na stres termiczny u drożdży laboratoryjnych na przykładzie genu URA3.

Dorota Pacześniak 2007
Intarakcje genetyczne w warynkach stresu środowiskowego u Saccharomyces cerevisiae.

Monika Woźniak 2007
Uzyskiwanie mutantów troficznych u drożdży laboratoryjnych na przykładzie genu ADE2.

Agnieszka Cader 2006
Recesywność delecji genów nie-istotnych u drożdży laboratoryjnych.

Renata Grzywa 2006
Recesywność delecji genów istotnych u drożdży laboratoryjnych.

Elżbieta Jeż 2005
Poszukiwanie mutacji objawiających swoje szkodliwe działanie w podwyzszonej temperaturze i przy braku białka opiekuńczego Zuo1 u drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Roksana Miśków 2005
Efekty epistatyczne między wybranymi defektami genetycznymi u drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Lidia Pajdak 2005
Charakterystyka szczepów Saccharomyces sensu stricto wyizolowanych ze środowiska.

Agnieszka Babska 2004
Czy białka opiekuńcze mogą się uzupełniać w maskowaniu efektów mutacji szkodliwych.

Tomasz Kisiel 2003
Efekty fenotypowe delecji wybranych genów drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Łukasz Jasnos 2002
Cechy odpowiedzialne za wzrost dostosowania w trakcie eksperymentalnej ewolucji drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Agnieszka Doroszuk 2001
Adaptacja haploidalnych drożdży Saccharomyces cerevisiae do cyklicznie zmieniającego się środowiska.

Joanna Kluz 2001
Wpływ akumulacji mutacji spontanicznych na przeżywalność komórek w eksperymentalnych populacjach diploidalnych drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Piotr Śliwa 2000
Wpływ warunków środowiskowych na tempo wzrostu genetycznie obciążonych diploidalnych drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Agnieszka Gorzula 1998
...

Katarzyna Czyrek 1997
Ewolucja tempa koniugacji plazmidu jako przykład dostosowania pasożyta do warunków stwarzanych przez godpodarza.

Agnieszka Zahorodna 1997
Ewolucja plazmidu bakteryjnego w warunkach silnego doboru ukierunkowanego na doskonalenie jego funkcji metabolicznych.

Mariusz Biedrzycki 1996 - współopiekunem pracy był prof. dr hab. Adam Łomnicki
Wpływ długotrwałej ewolucji laboratoryjnej na dostosowanie gram ujemnych bakterii glebowych w różnych warunkach troficznych.

January Weiner 3 1996
Wpływ długotrwałej ewolucji monokultur bakteryjnych na ich dostosowanie w konkurencji ze szczepami odmiennymi genetycznie. czyli Jak przystosowani do życia wśród swoich radzą sobie wśród obcych?

Irena Rudecka 1995
...
powrót do początku strony

  home ::: projekty ::: publikacje ::: dydaktyka ::: e-mail

d e s i g n e d  b y  P a w e ł  K a p u s t a
stat4u