Home

About project

City and nature

Events

Gallery

References

Contact

Polski


Publications

Websites
List of publications (page under construction)

Bogdanowski, J. 1979. Warownie i zieleń Twierdzy Kraków. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Denisiuk, Z. 1987. O ochronę nadwiślańskich łąk w Krakowie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 43: 22-31.

Drzał, M., Kleczkowski, A. S. 1996. Współczesny stan środowiska przyrodniczego Krakowa i kierunki jego zmian (wstępny zarys problematyki). Stud. Ośrod. Dok. Fizjogr. 24: 9-19.

Dubiel, E. 1991. Charakterystyka szaty roślinnej łąk w Kostrzu. Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych. Maszynopis.

Dubiel, E. 1994-95. Kierunki antropogenicznych przemian szaty roślinnej Doliny Wisły w Krakowie. Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 26-27: 139-148.

Dubiel, E. 1996. Łąki Krakowa. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 24: 145 - 171.

European Union Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds [jest to tzw. Dyrektywa Ptasia, która dotyczy ochrony rzadkich w skali Europy gatunków ptaków oraz siedlisk ich występowania. Związana jest ściśle z Dyrektywą Habitatową i programem europejskiej sieci NATURA2000. Obowiązuje państwa Unii Europejskiej od 1979 roku].

European Union Directive 92/43/EEC on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora [jest to tzw. Dyrektywa Siedliskowa, dotyczy ochrony siedlisk przyrodniczych szczególnie cennych i zagrożonych w skali Europy oraz związanych z nimi gatunków roślin i zwierząt (nie uwzględnia ptaków). Od 1992 roku obowiązuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Uzupełnieniem Dyrektywy Siedliskowej jest Dyrektywa Ptasia].

Gradziński, R. 1972. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wydawn. Geologiczne, Warszawa.

Guzik, M., Schimscheiner, L., Zakrzewski, M., Zamachowski, W., Zyśk, A. 1996. Herpetofauna miasta Krakowa. Stud. Ośr. Dok. Fizjogr. 24: 247-263.

Harmata, W. 1994. Nietoperze zimujące w fortyfikacjach Twierdzy Kraków. Zimowe Spisy Nietoperzy 1988 - 1992: 69-90.

Harmata, W. 1996. Zmiany awifauny w obszarach zieleni miejskiej Krakowa. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 24: 263 - 290.

Kornaś, J., Medwecka-Kornaś, A. 1974. Szata roślinna Krakowa. Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 8: 153-169.

Kudłek, J. 2002. Plan ochrony i zagospodarowania dydaktyczno - turystycznego terenów przyległych do Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Ekologii Ekosystemów INoŚ UJ.

Kudłek, J., Pępkowska, A. 2004. Dokumentacja krajobrazowo - przyrodnicza i plan ochrony terenów przyległych do Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Kuźniak, R. (kier. zesp.) 2003. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Rada Miasta Krakowa. www.krakow.pl/samorzad/studium.

Pępkowska, A. 2002. Inwentaryzacja i waloryzacja krajobrazowo - przyrodnicza okolic Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Ekologii Ekosystemów INoŚ UJ.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie. Dz. U. 2001 nr 92., poz. 1029.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Dz. U. 2001 nr 106., poz. 1176.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Dz. U. z 2001 r., nr 130., poz. 1456.

Trafas, K. (red.). 1988. Atlas Miasta Krakowa. Instytut Geografii UJ, Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami, Państw. Przed. Wyd. Kartogr. Im. E. Romera, Warszawa - Wrocław.

Turzański, K. P., Pauli - Wilgi, J. (red.) 1999. Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa w latach 1994 - 1998. Stan aktualny i tendencje. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kraków. www.krakow.pl/ekologia.

Turzański, K. P., Pauli - Wilgi, J. (red.) 2002. Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa w latach 1999-2001 z analizą porównawczą pięciolecia 1994-1998. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kraków. www.krakow.pl/ekologia.

Tyczyńska, M. 1974. Rzeźba terytorium miasta Krakowa. Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 8: 19-42.

Tyczyńska, M. 1974. Jednostki fizyczno - geograficzne terytorium miasta Krakowa. Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 8: 171-174.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 880 z dnia 30 kwietnia 2004. Warszawa.

Walasz, K., Mielczarek, P. (red.) 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985-91. Monografia Ptaków Małopolski, Biologica Silesiae, Wrocław: ss.522.

Zając, M., Zając A. (red.) 1998. Distribution Atlas of Vascular Plants in Cracow Province. Legally protected, endangered, vulnerable and rare species - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w woj. krakowskim. Gatunki prawnie chronione, ginące, narażone i rzadkie. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: ss.136.


 © Department of Ecosystem Studies | webmaster: Paweł Kapusta