Home

O projekcie

Miasto i przyroda

Wydarzenia

Galeria

Bibliografia

Kontakt

English


O mieście

Formy ochrony

Instytucje

Przyroda Krakowa

Mapy
1493, Hartmann Schedel, Liber chronicarum

Podstawowe informacje o mieście Krakowie

Obszar miasta Krakowa położony jest na styku trzech dużych jednostek morfostrukturalnych: Wyżyny Krakowskiej, Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego i zajmuje powierzchnię około 324 km2. Ponadto w obrębie miasta wyróżnić można pięć głównych jednostek geomorfologicznych: Pradolinę Wisły, Skłon Wyżyny Małopolskiej, Zrąb Sowińca, Izolowane Zręby Bramy Krakowskiej, Wysoczyznę Krakowską. Rzeźba terenu jest urozmaicona, wynika to przede wszystkim z budowy geologicznej i związanej z nią różnej odporności skał podłoża oraz procesami morfogenetycznymi.

Liczba mieszkańców to około 706 042. Gęstość zaludnienia to około 2180 osób/km2.

Poniżej przedstawiono typy użytkowania terenu na obszarze miasta i ich łączną powierzchnię wyrażoną w hektarach. Uproszczony podział na poszczególne kategorie jest dostępny także w postaci mapy.

- lasy - 1 514,32
- parki, ogrody, skwery, bulwary, zieleńce osiedlowe - 573,79
- pola, łąki - 1 292,73
- krzewy, zarośla, łęgi - 940,80
- ogrody działkowe - 648,62
- cmentarze - 148,78
- zieleń towarzysząca urządzeniom sportowym - 198,50
- forty - 68,41
- nieużytki - 454,72
- wody otwarte - 21,45
- obszary zabudowane bez zieleni - 53,34


 © Department of Ecosystem Studies | projekt: Paweł Kapusta